Fundacja Lepsza Droga Życia

Cele statutowe

Celami Fundacji jest realizacja zadań statutowych na rzecz wychowanków i byłych wychowanków Domu Dziecka "Moja Rodzina" Zgromadzenia Św. Michała Archanioła w Pawlikowicach oraz udzielanie pomocy innym dzieciom znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej poprzez:
* Świadczenie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i opiekunom prawnym będących w trudnej sytuacji życiowej.
* Prowadzenie i wspieranie działalności charytatywnej.
* Działanie na rzecz ochrony praw dziecka i rodziny.
* Wspieranie działań młodzieży po uzyskaniu przez nich pełnoletności w dalszej edukacji i rozwoju w kierunku usamodzielnienia się i osiągnięcia stabilizacji życiowej.
* Wsparcie finansowe Domu Dziecka "Moja Rodzina" w Pawlikowicach oraz innych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Zgromadzenie.
* Promocji i organizacji wolontariatu.

Poza tym Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
- Przekazywanie środków przeznaczonych na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych.
- Pomoc w finansowaniu dalszej edukacji.
- Umożliwienie młodzieży korzystanie z opieki lekarskiej oraz zakup lekarstw.
- Organizowanie spotkań integracyjnych ułatwiających młodzieży przystosowanie się do życia.
- Przyznawanie dotacji finansowych.
- Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.
- Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
- Inne działania realizujące cele statutowe.

fundacja Kraków fundacja Kraków fundacja Kraków